สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ "การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายปฏิบัติการที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการว...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตาม...

ขอเชิญร่วม Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี - งาน...