สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดัยนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ"การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อยกร...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศเปิด...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิช...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห...