สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
หนังสือ Proceedings

หนังสือทั้งหมดทั้งหมด 10 หน้า 1 จากทั้งหมด 2


หนังสือ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ " มศว วิชาการ ครั้งที่ 11 " วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561
proceedings มศว วิจัย 11 download


หนังสือ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ " มศว วิชาการ ครั้งที่ 10 " วันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560
proceedings มศว วิจัย 10 download


หนังสือ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ " มศว วิชาการ ครั้งที่ 9 " วันที่ 28-27 กรกฎาคม 2559
เล่ม 1 (ฉบับแก้ไข) download


หนังสือ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ"มศว วิชาการ ครั้งที่ 8 " วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
ปก กองบรรณาธิการ สารบัญ download
SWURES8-001-140 download


หนังสือ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 7 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2556
เล่ม 1 download
เล่ม 2 download
1 |2 | Next