สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 4 หน้า 1 จากทั้งหมด1

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)”

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีความประสงค์จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) หน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทย ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรภายในส่วนงานท่าน เข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยจัดส่งแบบตอบรับออนไลน์การเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ** ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับ Certificate เมื่อเข้าร่วมโครงการครบกำหนดเต็มเวลา ทั้ง 2 วัน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)”

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีความประสงค์จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) หน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทย ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรภายในส่วนงานท่าน เข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยจัดส่งแบบตอบรับออนไลน์การเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ** ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับ Certificate เมื่อเข้าร่วมโครงการครบกำหนดเต็มเวลา ทั้ง 2 วัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัยหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 11015 และ 11081

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งการจัดเตรียมและการร่างคำขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย หรือทาง E-mail: ipswuoffice@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
1 |