สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 18 หน้า 1 จากทั้งหมด4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 31 มกราคม - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแiมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมที่โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11017-8 , 11082 โทรสาร 0-2259-1822

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัย ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการสร้างเครื่องมือวิจัยรวมถึงทราบขั้นตอนต่างๆ และสามารถสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพได้ ในการนี้สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัยจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 11017-8 และ 11082

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ - ภาคทฤษฎี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 02-649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับสายปฏิบัติการ)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับสายปฏิบัติการ) ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ (สายปฏิบัติการ) เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศนัยน์ ขอมธิดา โทร. 11082
1 |2 | 3 | 4 | Next