สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 15 หน้า 1 จากทั้งหมด3

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ - ภาคทฤษฎี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 02-649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับสายปฏิบัติการ)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับสายปฏิบัติการ) ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ (สายปฏิบัติการ) เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศนัยน์ ขอมธิดา โทร. 11082

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ ในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 11-201 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด-ปฏิบัติการ ในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 11-201 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มายังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์”

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้กำหนดจัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคานวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ที่ http://research.swu.ac.th/downloads/เอกสารประกอบการบรรยาย.rar

โครงการแนวทางการปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการแนวทางการปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โทร.ภาายใน 11015และ 11081
1 |2 | 3 | Next