สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 14 หน้า 2 จากทั้งหมด3

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยเปิดรับ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 18 ก.พ 60 รุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ 60 รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 ท่าน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.พ 60 วิธีการสมัคร >>ส่งไฟล์มาที่ Email : ubi@swu.ac. หรือ kru.jitchaya@gmail.com โดยส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11016,11094 (ในวันและเวลาราชการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีกำหนดการดังนี้ - ภาคทฤษฎี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อ / ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุกลุ่มสาขาการวิจัย โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย University Research Management System (URMS) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องรักษ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 11017-9 และ 11082

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 11017-9 และ 11082

ประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย

ขอเชิญบุคลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สานงานวิจัยของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไปยัง ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย ชั้น 20 หรือ แฟก 0-2259-1822 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 11017-9 และ 11082
Previous | 1 | 2 |3 | Next