สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 17 หน้า 2 จากทั้งหมด4

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์”

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้กำหนดจัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคานวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ที่ http://research.swu.ac.th/downloads/เอกสารประกอบการบรรยาย.rar

โครงการแนวทางการปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการแนวทางการปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โทร.ภาายใน 11015และ 11081

กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2560 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2560 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย โทร.ภาายใน 11017-9 และ 11082

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยเปิดรับ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 18 ก.พ 60 รุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ 60 รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 ท่าน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.พ 60 วิธีการสมัคร >>ส่งไฟล์มาที่ Email : ubi@swu.ac. หรือ kru.jitchaya@gmail.com โดยส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11016,11094 (ในวันและเวลาราชการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีกำหนดการดังนี้ - ภาคทฤษฎี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อ / ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุกลุ่มสาขาการวิจัย โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์
Previous | 1 | 2 |3 | 4 | Next