สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 14 หน้า 3 จากทั้งหมด3

โครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมหลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 11017

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6 หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรมแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและกระบวนการทำวิจัย การฝึกทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อ / ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุกลุ่มสาขาการวิจัย โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.research.swu.ac.th หรือทางwww.facebook.com/researchswu โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ดังกล่าว

โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินในการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป จำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินในการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้ที่สนใจสมารถส่งเเบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม‬ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มาที่ E-mail: swuri.r@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-649-5000 ต่อ 11013 ติดต่อคุณ ปกรณ์ เเตงเพียร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี โดยผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 มีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อ / ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์www.research.swu.ac.th หรือทางwww.facebook.com/researchswu โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.ภายใน 11017-9 และ 11082
Previous | 1 | 2 | 3 |