สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 17 หน้า 3 จากทั้งหมด4

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย University Research Management System (URMS) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องรักษ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 11017-9 และ 11082

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 11017-9 และ 11082

ประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย

ขอเชิญบุคลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สานงานวิจัยของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไปยัง ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย ชั้น 20 หรือ แฟก 0-2259-1822 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 11017-9 และ 11082

โครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมหลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 11017

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6 หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรมแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและกระบวนการทำวิจัย การฝึกทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ครบทั้ง 4 วัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหัวข้อ / ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุกลุ่มสาขาการวิจัย โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.research.swu.ac.th หรือทางwww.facebook.com/researchswu โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ดังกล่าว
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | Next