สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ฐานข้อมูลนักวิจัย


ชื่อ :
สาขาความเชี่ยวชาญ :
คณะ /สถาบัน :

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 มกราคม 2556

*หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว หรือตำแหน่งทางวิขาการ หรือข้อมูลอื่นๆ
กรุณาแจ้งสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้ที่ research@swu.ac.th