สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
สำนักงานสถาบันฯ

งานทั่วไป

รหัสแบบฟอร์มชื่อแบบฟอร์ม

SWURI-O-01ขอให้ดำเนินการเตรียมการจัดโครงการประชุมสัมมนา
SWURI-O-02ขอให้ดำเนินการสนับสนุนการประชุม
SWURI-O-03ขอยกเลิกการสนับสนุนการประชุม
SWURI-O-04ขอถือครองกุญแจ
SWURI-O-05ขอเบิกกุญแจ


งานบุคคล

รหัสแบบฟอร์มชื่อแบบฟอร์ม

SWURI-O-06ขออนุญาตไปปฏิบัติงานภายนอก
SWURI-O-07ขออนุญาต "เข้าหลัง-ออกก่อน" เวลาปฏิบัติงาน
SWURI-O-08ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
SWURI-O-09ขอหนังสือรับรองการทำงาน
SWURI-O-010ขอทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
SWURI-O-011ใบลาป่วย - ลากิจ - ลาคลอดบุตร (เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ)
SWURI-O-012ใบลาพักผ่อน (เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ)


งานการเงิน

รหัสแบบฟอร์มชื่อแบบฟอร์ม

SWURI-O-13ขอออกใบเสร็จรับเงิน


งานพัสดุ /คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์

รหัสแบบฟอร์มชื่อแบบฟอร์ม

SWURI-O-14ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
SWURI-O-15ขอให้ดำเนินการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
SWURI-O-16ใบยืมครุภัณฑ์