สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ลำดับ
รายการ
File
   คำสั่งแต่งตั้งกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
SWURI-B-01    ขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
SWURI-B-02    รายการประเมินห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
   สมัยใหม่และห้องปฏิบัติการที่ใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
SWURI-B-03    คู่มือปฏิบัติในการขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
   ของโครงการวิจัย
SWURI-B-04    รายการประเมิน (Check list) ห้องปฏิบัติการ
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง (BIOSAFETY GUIDELINES)
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (BIOSAFETY ความปลอดภัยทางชีวภาพ)


ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11017

E-mail: biosafetyswu@gmail.com

Line ID :@pze0556j