สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำดับ
รายการ
File
   ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
   ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2560
SWURI-I-22    แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-23    แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2560


ลำดับ
รายการ
File
    - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่
      วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

    - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่
      วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
SWURI-I-24    แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-25    แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561


-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ลำดับ
รายการ
File
1.    เงื่อนไขการสมัครรับทุน
2.    ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.    SWURI-F-01 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
4.    SWURI-F-02 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.    Template PowerPoint
6.    แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


แหล่งทุนภายนอก

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-01    แบบฟอร์ม_ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-E-02    แบบฟอร์ม_ใบสำคัญแสดงเจตนา_ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
SWURI-E-03    แบบฟอร์ม_หนังสือมอบอำนาจ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-E-04    แบบฟอร์ม_หนังสือมอบอำนาจ_ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
SWURI-E-05    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามข้อเสนอโครงการวิจัย
SWURI-E-06    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามข้อเสนอโครงการวิจัย_ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
SWURI-E-07    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามมอบอำนาจโครงการวิจัย
SWURI-E-08    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามมอบอำนาจโครงการวิจัย_ตัวอย่างกรอกข้อมูล


การติดต่อต่างประเทศ

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-11    แบบฟอร์ม_ขอประสานงานต่างประเทศ
SWURI-E-12    แบบฟอร์ม_ขอประสานงานต่างประเทศ _ตัวอย่างกรอกข้อมูล