สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำดับ
รายการ
File
    - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่
      วันที่ 1 ตุลาคม 2563
SWURI-I-24    แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)(อัพเดท วันที่1-12-64)
SWURI-I-25    แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)(อัพเดท วันที่1-12-64)
ตัวอย่าง SWURI-I-24    ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)(อัพเดท วันที่1-12-64)

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS

ลำดับ
รายการ
File
    - ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุม
      ทางวิชาการ (Proceedings)ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฎ
      บนฐานข้อมูล SCOPUS
SWURI-I-26    แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผล
   การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ
   ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-27    แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ลำดับ
รายการ
File
1.    เงื่อนไขการสมัครรับทุน
2.    ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.    SWURI-F-01 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
4.    SWURI-F-02 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.    Template PowerPoint
6.    แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


แหล่งทุนภายนอก

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-01    แบบฟอร์ม_ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-E-02    แบบฟอร์ม_ใบสำคัญแสดงเจตนา_ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
SWURI-E-03    แบบฟอร์ม_หนังสือมอบอำนาจ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-E-04    แบบฟอร์ม_หนังสือมอบอำนาจ_ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
SWURI-E-05    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามข้อเสนอโครงการวิจัย
SWURI-E-06    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามข้อเสนอโครงการวิจัย_ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
SWURI-E-07    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามมอบอำนาจโครงการวิจัย
SWURI-E-08    แบบฟอร์ม_ขอให้ลงนามมอบอำนาจโครงการวิจัย_ตัวอย่างกรอกข้อมูล
SWURI-E-11    แบบฟอร์ม_งบประมาณโครงการวิจัย


การติดต่อต่างประเทศ

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-9    แบบฟอร์ม_ขอประสานงานต่างประเทศ
SWURI-E-10    แบบฟอร์ม_ขอประสานงานต่างประเทศ _ตัวอย่างกรอกข้อมูล