สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำดับ
รายการ
File
   ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
   ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2560
SWURI-I-22    แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-23    แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2560


ลำดับ
รายการ
File
   ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่
   วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
SWURI-I-24    แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-25    แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป


ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ลำดับ
รายการ
File
1.    เงื่อนไขการสมัครรับทุน
2.    ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.    SWURI-F-01 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
4.    SWURI-F-02 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.    Template PowerPoint
6.    แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ