สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ลำดับ
รายการ
File
*    พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับภาษาไทย)
*    Animals for Scientific Purposes Act, B.E. 2558 (A.D. 2015)


ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11091

E-mail: Labanimals.swu@gmail.com

Line ID :@mti3833w