สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ลำดับ
รายการ
File
File
   ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน์ทางวิทยาศาสตร์
SWURI-A-01    แบบจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
SWURI-A-02    แบบแจ้งการสร้างหรือใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
   วิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 21)
SWURI-A-03    แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานที่ดำเนินการ
SWURI-A-04    แบบแจ้งการดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ดำเนินการหรือก่อสร้างอาคาร
   หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการขึ้นใหม่
SWURI-A-05    แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดสัตว์ตามที่ได้แจ้งไว้
   ในมาตรา 31
SWURI-A-06    แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการหรือสัตวแพทย์
   ประจำสถานที่ดำเนินการ
SWURI-A-07    แบบแจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานที่ดำเนินการ
SWURI-A-08    แบบแจ้งการย้ายสถานที่ดำเนินการ
SWURI-A-09    แบบแจ้งการเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์
   เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
SWURI-A-10    แบบแจ้งข้อมูลของสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ
   ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
SWURI-A-11    คำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
SWURI-A-12    Application for an Animal Use License (Only for Foreigners)
SWURI-A-13    คำขอรับใบอนุญาตผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
SWURI-A-14    แบบแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา
   31)
SWURI-A-15    แบบแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทาง
   วิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา 32 (1))
SWURI-A-16    แบบฟอร์มรายงานการขายสัตว์ทดลองประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....)
   1 ตุลาคม พ.ศ. .... - 30 กันยายน พ.ศ. ....
SWURI-A-17    แบบแจ้งการดำเนินการนำเข้าซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตาม
   มาตรา 32 (2))
SWURI-A-18    แบบแจ้งการดำเนินการนำผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตาม
   มาตรา 32 (2))
SWURI-A-19    แบบแจ้งการดำเนินการส่งออกซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตาม
   มาตรา 32 (2))
SWURI-A-20    ใบแจ้งการนำสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ถึง ณ สถานที่ดำเนินการ
   31)
   คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
   วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)
SWURI-A-21    แบบรายงานประจำ 6 เดือน คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อ
   สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)
   แบบฟอร์มยื่นส่งข้อเสนอโครงการสัตว์ทดลองเพื่องานทาง
   วิทยาศาสตร์
SWURI-A-22    แบบฟอร์มยื่นส่งข้อเสนอโครงการสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์


ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11091

E-mail: Labanimals.swu@gmail.com

Line ID : @mti3833w