สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
บริหารงานทั่วไป

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-O-01    ขอให้ดำเนินการเตรียมการจัดโครงการประชุมสัมมนา
SWURI-O-02    ขอให้ดำเนินการสนับสนุนการประชุม
SWURI-O-03    ขอยกเลิกการสนับสนุนการประชุม
SWURI-O-04    ขอถือครองกุญแจ
SWURI-O-05    ขอเบิกกุญแจ