สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
 

1.แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

 1.1 แบบคำขอรับทุน

  - รายได้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย

   1.  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

   2.  RS-WI-01_FM-2 ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย

   3.  รายการตรวจสอบสัญญา

   4.   คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

 

 - รายได้มหาวิทยาลัยปี 2560

   1.   ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย


  - งบประมาณแผ่นดินปี 2561

   1.  ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย

 

 1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

    1.   ข้อมูลส่วนบุคคล

    2.   แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด) (update 20-1-2560)

    3.   แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบว1-ช) (update 20-1-2560)

    4.   แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด) สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ (update 18-4-2561)

    5.   TemplateResearchProgram (เฉพาะงบประมาณแผ่นดินปี 2561)

    6.   TemplateResearchProject (เฉพาะงบประมาณแผ่นดินปี 2561)

    7.   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต่อเนื่อง

    8.   เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3

    9.   เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5
 

2.แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

2.1 แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60)

2.2 เอกสารประกอบการเบิกเงิน

   1. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 16/01/60)

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด


3.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3.1 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60)

3.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

   1. บทสรุปผู้บริหาร

   2. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 07/09/60)

   3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


4.แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

4.1 เแบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60)

4.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

   1. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 07/09/60)

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด


5.แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

5.1 แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 16/01/60)

5.2 เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

   1. แบบรายงานการใช้เงิน (Update 07/09/60)

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด6. แบบฟอร์มเพื่อขอทุนทุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม  

 1. แบบฟอร์มขอรับทุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม


เอกสารภาคผนวก

    1.   มติคณะรัฐมนตรี

    2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

    3.   ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย9

    4.   ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

    5.   ยุทธศาสตร์ชาติ

    6.   นโยบาย-เป้าหมายของรัฐบาล

    7.   นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

    8.   รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ (ปีที่เสนอขอ)

    9.   ภาพรวมงบประมาณการวิจจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

   10.  รายละเอียดงบประมาณของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

   11.  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย(กรณีแผนงานวิจัย-โครงการวิจัยที่มีระยะเวลามากกว่า 1ปี)

   12. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

   13. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์ฯ

   14. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ฯ

   15. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน

   16. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

   17. แนวทางปฏิบัิตเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

   18. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

   19. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยฯ