สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร (DIP)

>แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

1.SWUI-I-01แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา


2. แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เอกสารประกอบด้วย

2.1 SWUI-I-02 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (จำนวน 2 ชุด) 

2.2 SWUI-I-03 บทสรุป (ใช้กรณีแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์)(จำนวน 2 ชุด) 

2.3 SWUI-I-04 คำรับรองประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ใช้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์)(จำนวน 2 ชุด)  

2.4 ผลงานประกอบคำขอ (จำนวน 2 ชุด)

2.5 SWUI-I-05 สัญญาโอนลิขสิทธิ์ (จำนวน 2 ชุด) 

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สร้างสรรค์ (จำนวน 2 ชุด)

2.7 สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)

2.8 SWUI-I-06 ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด) 


3. คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3.1 SWUI-I-07 แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(จำนวน 2 ชุด) 

3.2 SWUI-I-08 รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์(จำนวน 2 ชุด) 

3.3 SWUI-I-09 คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี ) (ใช้กรณียื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

3.4 SWUI-I-10 ข้อถือสิทธิ(จำนวน 2 ชุด) 

3.5 SWUI-I-11 บทสรุปการประดิษฐ์(จำนวน 2 ชุด) 

3.6 SWUI-I-12 รูปเขียน (ถ้ามี)(จำนวน 2 ชุด) 

3.7 SWUI-I-13 สัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (จำนวน 2 ชุด) 

3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประดิษฐ์ (จำนวน 2 ชุด)

3.9 สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)

3.10 SWUI-I-14 ใบสำคัญแสดงเจตนา(จำนวน 2 ชุด) 


SWUI-I-15 คำอธิบายประกอบการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


4. SWUI-I-16 การขออนุญาตนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์


5. SWUI-I-17 ขอสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา


คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559