สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร (DIP)

>แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

1.SWURI-I-01แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา


2. แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เอกสารประกอบด้วย

2.1 SWURI-I-02 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (จำนวน 2 ชุด) 

2.2 SWURI-I-03 บทสรุป (ใช้กรณีแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์)(จำนวน 2 ชุด) 

2.3 SWURI-I-04 คำรับรองประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ใช้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์)(จำนวน 2 ชุด)  

2.4 ผลงานประกอบคำขอ (จำนวน 2 ชุด)

2.5 SWURI-I-05 สัญญาโอนลิขสิทธิ์ (จำนวน 2 ชุด) 

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สร้างสรรค์ (จำนวน 2 ชุด)

2.7 สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)

2.8 SWURI-I-06 ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด) 


3. คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3.1 SWUI-I-07 แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(จำนวน 2 ชุด) 

ใบต่อท้าย (กรณีเพิ่มเติมชื่อผู้ขอรับและเพิ่มเติมผู้ประดิษฐ์)

3.2 SWURI-I-08 รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์(จำนวน 2 ชุด) 

3.3 SWURI-I-09 คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี ) (ใช้กรณียื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

3.4 SWURI-I-10 ข้อถือสิทธิ(จำนวน 2 ชุด) 

3.5 SWURI-I-11 บทสรุปการประดิษฐ์(จำนวน 2 ชุด) 

3.6 SWURI-I-12 รูปเขียน (ถ้ามี)(จำนวน 2 ชุด) 

3.7 SWURI-I-13 สัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (จำนวน 2 ชุด) 

3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประดิษฐ์ (จำนวน 2 ชุด)

3.9 สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)

3.10 SWURI-I-14 ใบสำคัญแสดงเจตนา(จำนวน 2 ชุด) 


SWUI-I-15 คำอธิบายประกอบการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


4. SWURI-I-16 การขออนุญาตนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์


5. การขอสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(สำหรับผลงานที่ได้รับการรับรองก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(สำหรับผลงานที่ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)


คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559