สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
งานพัสดุ /คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-O-14    ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
SWURI-O-15    ขอให้ดำเนินการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
SWURI-O-16    ใบยืมครุภัณฑ์