สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายสำนักพิมพ์

1. ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์

2. คำแนะนำการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

   - คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ (วิทย์)

   - คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ (มนุษย์)

3. ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความวิจัย

4. ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความวิชาการ