สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
วารสารวิชาการ

1. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ

   - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ

3. ใบนำส่งบทความ