สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
งานบริหารและธุรการ

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-O-01    ขออนุญาตไปปฏิบัติงานภายนอก
SWURI-O-02    ขออนุญาต "เข้าหลัง-ออกก่อน" เวลาปฏิบัติงาน
SWURI-O-03    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
SWURI-O-04    ขอหนังสือรับรองการทำงาน
SWURI-O-05    ขอทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
SWURI-O-06    ใบลาป่วย - ลากิจ - ลาคลอดบุตร (เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ)
SWURI-O-07    ใบลาพักผ่อน (เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ)
SWURI-O-08    ขอสนับสนุนการประชุม