สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
งานบุคคล

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-O-06    ขออนุญาตไปปฏิบัติงานภายนอก
SWURI-O-07    ขออนุญาต "เข้าหลัง-ออกก่อน" เวลาปฏิบัติงาน
SWURI-O-08    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
SWURI-O-09    ขอหนังสือรับรองการทำงาน
SWURI-O-10    ขอทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
SWURI-O-11    ใบลาป่วย - ลากิจ - ลาคลอดบุตร (เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ)
SWURI-O-12    ใบลาพักผ่อน (เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ)