สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ

Business Model Canvas

หลักสูตรอบรม NEC 60


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

- Business Plan


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22-23 เมษายน 2560

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 1 - 2 เมษายน 2560

- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

- การบริหารทรัพยากร


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560

- การควบคุมคุณภาพ ทำเลที่ตั้งและการวางผัง

- การบริหาร การผลิต และการปฏิบัติการ


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560

- โอกาสในการทำธุรกิจ

- Marketing PROCESS


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560

- Electornic Commerce-sent

- Online Marketing


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

- BMC Model Business

- PROMOTIONAL STRATEGY