สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
บริหารจัดการงานวิจัย

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-R-01    ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย รายได้หน่วยงาน (คณะ สถาบัน สำนัก)
SWURI-R-02    ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย รายได้มหาวิทยาลัย-(New 9-2-65)
SWURI-R-03    ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
SWURI-R-04    ข้อมูลส่วนบุคคล
SWURI-R-05    ว1-ด 2560
SWURI-R-06    ว1-ช 2560
SWURI-R-07    แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย_สำหรับสายปฏิบัติการ_2565 update25-11-64
SWURI-R-08    templateResearchProgram 2562
SWURI-R-09    templateResearchProject 2562
SWURI-R-10    เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3
SWURI-R-11    เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5
SWURI-R-12    แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
SWURI-R-14    แบบรายงานความก้าวหน้า (เดี่ยว)
SWURI-R-15    แบบรายงานความก้าวหน้า (ชุด)
SWURI-R-16    บทสรุปผู้บริหาร
SWURI-R-17    แบบฟอร์มทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
   นานาชาติ
SWURI-R-18    แบบฟอร์มทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย
SWURI-R-19    แบบฟอร์มทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย
SWURI-R-20    สัญญาทุนวิจัย
SWURI-R-21    ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ 65 (NEW 22-4-65)
SWURI-R-22    รายละเอียดงบประมาณการวิจัย-update-11-3-63
SWURI-R-23    แบบฟอร์ม_รายได้มหาวิทยาลัย 65-(new 9-2-65)

เอกสารเพิ่มเติม

-เอกสารประกอบ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


เอกสารภาคผนวก

-(ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับที่9(2560-2564)

-Program based

-นโยบาย-เป้าหมายของรัฐบาล

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12

-ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

-ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ2560 - 2579)