สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics)

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-01    วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs version 2.0
SWURI-E-02    แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SWURI-E-03-MF-04-1    แนวปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SWURI-E-03.1-MF-04-1    แนวปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง
   แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์ช่วงที่มีการระบาด
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-04-MF-28    แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย
SWURI-E-05-MF-05-1    แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
SWURI-E-06-MF-09    แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
   แบบเสนอโครงการ (proposal)(แบบฟอร์มตามที่แหล่งทุนกำหนด)
SWURI-E-07-MF-09-1    แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
SWURI-E-08-MF-10-1    แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
   (สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์)
SWURI-E-08.1-MF-10-2    แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
   (สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์)
SWURI-E-09-MF-10-1    แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
   (สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์)
SWURI-E-09.1-MF-10-2    แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
   (สาขาทางด้านมนุษยศาสตร์)
SWURI-E-10-MF-10-3    แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมต่ำกว่า-18-ปี (update 27-5-2563)
SWURI-E-11-MF-10-6    แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม สำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี
SWURI-E-12-MF-05-3    แบบฟอร์มการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-13-MF-07-1    แบบฟอร์มการรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม Amendment
SWURI-E-14-MF-18    แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
SWURI-E-15-MF-19    แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
SWURI-E-16-MF-13-1    แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า
SWURI-E-17-MF-14-1    แบบฟอร์มการรายงานขอยุติโครงการวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องหลังจากดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์เสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-18-MF-15-1    แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลโครงการวิจัย

ภาคผนวก : แบบฟอร์มอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-E-19-MF-08    แผนภูมิการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (Flow Chart)
SWURI-E-20-MF-12    แผนภูมิการพิจารณา Amendment (Flow Chart)
SWURI-E-21-MF-17    แผนภูมิการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Flow Chart)
SWURI-E-22-MF-10-4    แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงอาสาสมัครโดยตอบแบบสอบถาม
SWURI-E-23-MF-10-5    แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
   (ในกรณีที่ไม่มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแยกอีกฉบับ)
SWURI-E-24-MF-16    แบบฟอร์มการบันทึกการร้องเรียนจากอาสาสมัคร
SWURI-E-25-MF-21    แบบฟอร์มการบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
SWURI-E-26-MF-22    แบบฟอร์มการบันทึกการทำสำเนาเอกสาร
SWURI-E-27-MF-24    แบบฟอร์มการบันทึกการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย
   คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   คณะอนุกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
   (ชุดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
   คณะอนุกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
   (Alternative Member)
   คณะอนุกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
   ชุดชีวเวชศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์