สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
วิจัยในมนุษย์

วิธีการดำเนินนการมาตรฐาน (SOP)

- วิธีการดำเนินนการมาตรฐาน (SOP) Version 1 ปี 2556

- แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สายกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. บันทึกข้อความ
2. แบบ ว-1 ด เพิ่มจริยธรรม
3. MF 05 แบบตรวจสอบความครบถ้วน
4. MF10-1 assent form สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
5. MF10-2 หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
6. MF10-3 หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย อายุต่ำกว่า 18
7. MF10-4 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม
8. MF10-5 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
9. MF10-6 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย


แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

1. บันทึกข้อความ
2. MF 05 แบบตรวจสอบความครบถ้วน
3. MF 09 แบบเสนอโครงการมนุษย์
4. MF 10-2 หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
5. MF 10-3 หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย อายุต่ำกว่า 18
6. MF 10-4 เอกสารชี้แจงด้วยการตอบแบบสอบถาม
7. MF 10-6 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย มนุษย สังคมฯ


แบบฟอร์มสำหรับการติดตามผลหลังการขอจริยธรรมในมนุษย์

1. MF10-7 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
2. MF13 แบบรายงาน ความก้าวหน้าของการวิจัย
3. MF14 แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
4. MF15 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
5. MF16 แบบบันทึกการร้องเรียน
6. MF18 แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
7. MF19 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง