สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารประกอบยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-I-01    ขอให้ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-02    คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (จำนวน 2 ชุด)
   ใบต่อท้าย (กรณีเพิ่มเติมชื่อผู้ขอรับและเพิ่มเติมผู้ประดิษฐ์)
SWURI-I-03    รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-04    ข้อถือสิทธิ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-05    บทสรุปการประดิษฐ์ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-06    รูปเขียน (ถ้ามี) (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-07    สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (จำนวน 2 ชุด)update-12
SWURI-I-08    ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-09    คำอธิบายประกอบร่างคำขอ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่ม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน (จำนวน 2 ชุด/ท่าน)

- สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)


ตัวอย่างร่างคำขอ

ตัวอย่างสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร


เอกสารประกอบยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-I-01    ขอให้ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-10    คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (จำนวน 2 ชุด)
   ใบต่อท้าย (กรณีเพิ่มเติมชื่อผู้ขอรับและเพิ่มเติมผู้ประดิษฐ์ ให้นับรวมหน้า
   ใบต่อท้ายเพิ่มเติมกับแบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร)
SWURI-I-11    ข้อถือสิทธิ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-12    รูป (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-13    สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-14    ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่ม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน (จำนวน 2 ชุด/ท่าน)


ตัวอย่างร่างคำขอ

ลวดลวยผ้า,กระเป๋า,รถยนต์,อื่น ๆ


เอกสารประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-I-01    ขอให้ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-I-15    แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-15-1    ใบต่อท้าย, รายละเอียดผลงาน, รับรองความเป็นเจ้าของ (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-16    บทสรุป (ใช้กรณีแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
    (จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-17    คำรับรองประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผใช้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ
   พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์)(จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-18    สัญญาโอนลิขสิทธิ์(จำนวน 2 ชุด)
SWURI-I-19    ใบสำคัญแสดงเจตนา (จำนวน 2 ชุด)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่ม

- ผลงานประกอบคำขอ (จำนวน 2 ชุด/ท่าน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้สร้างสรรค์ทุกท่าน (จำนวน 2 ชุด)

- สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)


การขออนุญาตนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญไปใช้ประโยชน์

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-I-20    การขออนุญาตนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

   การขอสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-I-21    แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจาก
   กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อบังคับ/ประกาศ

ลำดับ
รายการ
File
1.   -  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนรางวัลผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2.   -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559

ลิ้งค์ที่เกี่ยงข้อง

-ฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร (DIP)