สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
Biosafety

แบบฟอร์ม

- IBC-01 ขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย

- IBC-02 รายการประเมินห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

  และห้องปฏิบัติการที่ใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

- IBC-03 คู่มือปฏิบัติในการขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- BIOSAFETY GUIDELINES


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- BIOSAFETY ความปลอดภัยทางชีวภาพ


รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11017

E-mail: biosafetyswu@gmail.com

Line ID :@pze0556j