สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
Talent Mobilityดาวน์โหลดเอกสาร Talent Mobility

ลำดับ
รายการ
File
1    Talent mobility Brochure
2    E-book
3    ภาคผนวก ข.
4    ภาคผนวก ค.
5    ข้อบังคับ Talent Mobility
6    ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2562
7    ขแบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2562