สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
Talent Mobilityดาวน์โหลดเอกสาร Talent Mobility

-E-book

-ภาคผนวก ข.

-ภาคผนวก ค.

-ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2560

-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ TM 60

-ข้อบังคับ Talent Mobility

-Talent mobility โปรชัวร์