สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (CMR)

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-N-01    การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-N-02    แบบฟอร์มรายงานการเงิน (จำนวน 3 ชุด)
SWURI-N-03    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (จำนวน 3 ชุด)
SWURI-N-04    แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 3 ชุด) ส่งพร้อมกับเล่มรายงาน
   ฉบับสมบูรณ์ (5 บท) จำนวน 3 เล่ม


โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (CR)

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-N-05    การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-N-06    แบบฟอร์มรายงานการเงิน (จำนวน 3 ชุด)
SWURI-N-07    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (จำนวน 3 ชุด)
SWURI-N-08    รแบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 3 ชุด) ส่งพร้อมกับเล่มรายงาน
   ฉบับสมบูรณ์ (5 บท) จำนวน 3 เล่ม


โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) CE

ลำดับ
รายการ
File
SWURI-N-09    การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (จำนวน 1 ชุด)
SWURI-N-10    แบบฟอร์มรายงานการเงิน (จำนวน 3 ชุด)
SWURI-N-11    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (จำนวน 3 ชุด)
SWURI-N-12    แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 3 ชุด) ส่งพร้อมกับเล่มรายงาน
   ฉบับสมบูรณ์ (5 บท) จำนวน 3 เล่ม