สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประวัติผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
Oklahoma State University,USA
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11088
อีเมล์ :pathomthat@swu.ac.th

 >>> Dowload ประวัติและผลงาน

การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Science (Electrical Engineering) Oklahoma State University, USA
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) Oklahoma State University, USA

วิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังสภาวิศวกร
การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมษายน 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย (เงินวิจัย) 
ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มิถุนายน 2554-เมษายน 2555 รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
มิถุนายน 2554-ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
มิถุนายน 2554-ปัจจุบัน บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มิถุนายน 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (บก.1) 
ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานโครงการวิจัยรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
มีนาคม 2552 – มิถุนายน 2554

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มิถุนายน 2551 – มิถุนายน 2554 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
ตุลาคม 2550 – กันยายน 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 2549 – ตุลาคม 2549  รักษาราชการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เมษายน 2548 – สิงหาคม 2549 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มกราคม 2549 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มกราคม 2546 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

การทำงาน (หน่วยงานอื่น)


มิถุนายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการศึกษา 
มกราคม 2553 – มิถุนายน 2555 ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ
  ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สภาวิศวกร 
ตุลาคม 2552 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ
  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สภาวิศวกร
มีนาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการที่ 360 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
มกราคม 2552 – ปัจจุบัน

เหรัญญิก สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 

กรกฎาคม 2552 – ธันาวคม 2554 Deputy Secretary General, The Federation of Asian and Pacific Electrical Contractors Association (FAPECA)
มกราคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร IEEE Power and Energy Engineering Society, Thailand Section
มกราคม 2551 - ธันาวคม 2554 Secretary General, Asean Federation of Electrical Engineering Contractors (AFFEC)
มกราคม 2551 - ธันวาคม 2553 กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบัน อนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
มกราคม 2548 - ธันวาคม 2551   เลขาธิการ สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย