สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประวัติ
ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่ม
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11098
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  thanath@swu.ac.th
การศึกษา

Doctor of Philosophy (Electronic and Computer Engineering), Brunel University, United Kingdom
Master of Engineering (Electric Power System Management), Asian Institute of Technology, Thailand
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ระดับภาคีวิศวกร
2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกร

สมาคมทางวิชาชีพ

1.สมาชิก สภาวิศวกร (มกราคม 2544-ปัจจุบัน)
2.กรรมการบริหาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (มกราคม 2556-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน


กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตร
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม 2552 – กรกฎาคม 2556

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายประสานงานแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและการต่างประเทศ

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตุลาคม 2552 – กรกฎาคม 2556 ผู้ประสานงานแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กันยายน 2550 – กุมภาพันธ์ 2552 บัณฑิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 

สำนักวิชาวิศวกรรมและออกแบบ

 

Brunel University, London, United Kingdom

พฤศจิกายน 2539 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ
 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ