สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11020
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  ajaree@g.swu.ac.th
การศึกษา

PhD Building Technology/Sustainable Energy Technology, School of the Built Environment, University of Nottingham, Nottingham, UK [2551]

MEngSc Refrigeration and Air Conditioning, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia [2546]

BEng Mechanical Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Patumthani, Thailand [2544]

รางวัลที่ได้รับ:

  1. Certificates of Academic Excellent Award: achieved the Second Highest Academic Rank ประจำปีการศึกษา 2544 (GPA3.76)
  2. Certificates of Academic Excellent Award: achieved the Second Highest Academic Rank ประจำปีการศึกษา 2543 (GPA3.81)

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

2552 – ปัจจุบัน    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกร


รางวัลที่ได้รับ

2556                      รางวัล”ลูกตัวอย่างกตัญญู” ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

2556                       รางวัล”คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

2556                       รางวัล “พระกินรี” บุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

ประสบการณ์การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7
2555 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน
2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5
2552 – ปัจจุบัน เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552 – ปัจจุบัน คณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการด้านเทคนิคการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (หน่วยงานอื่น)

2554 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนนทบุรี
2553 – 2554 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
2553 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่36
2552 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
2552 คณะกรรมการการจัดการประกวดโครงงานนิสิต/นักศึกษา งาน The E5 Engineering Series 2009 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
2548 Lab Demonstrator; Air Conditioning Technologies, School of the Built Environment, University of Nottingham, UK
2544 นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งวิศวกร บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด