สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ

มีหน้าที่ส่งเสริมผลงานวิจัย หรือผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นิสิต
ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปมีความสนใจที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ วิเคราะห์ความเหมาะสมและคัดเลือก
ผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อแนะนำ และให้บริการแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
ในด้านการจัดทำแผนธุรกิจ แนวทางการดำเนินการธุรกิจ กฎหมายและนิติกรรม การจัดการด้านภาษีและบัญชี การตลาด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถให้เป็นผู้ประกอบการได้
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะ และผลักดันให้เกิดธุรกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ในการก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัย

 


นางสาวรวีวรรณ วรรณจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ
รับผิดชอบ : ควบคุมดูแลฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11016
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ : raweewan@g.swu.ac.th

นางสาวจิตชญา บาลโสง
รับผิดชอบ :  -
โทรศัพท์ :  (02) 649-5000 ต่อ 11094
โทรสาร:  (02) 259-1822
-->