สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ

นางสาวรวีวรรณ  วรรณจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11016
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมลล์ : raweewan@g.swu.ac.th

นางสาวจิตชญา บาลโสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11094
โทรสาร : (02) 259-1822