สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
สำนักงานสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

สำนักงานสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

เป็นหน่วยงาน สนับสนุนของสถาบันฯ มีภารกิจหลักในการช่วยอำนวยการผู้บริหาร ได้แก่

งานบริหารและธุรการ ซึ่งครอบคลุมด้านสารบรรณ การบริหารงานบุคคลทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ทั้งส่วนพื้นที่การปฏิบัติงาน และการให้บริการสถานที่ การให้บริการและซ่อมบำรุง รวมทั้งการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของส่วนงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

งานคลังและพัสดุ ครอบคลุมด้านการเงิน บัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ ฯลฯการบริหารจัดการพัสดุดูแลครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้สอย

งานนโยบายและแผน ครอบคลุมด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงที่มีความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน รวมถึงการบริหารจัดการในการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางกรอุษา  ศรีสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11084
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  kronusa@g.swu.ac.th
นางสาวชนัญชิดา  วัฒนสุข
รับผิดชอบ : งานบุคคล
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11085
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  chananchidaw@g.swu.ac.th
นางสาวศิรภัสสร  ดาราวงษ์
รับผิดชอบ : งานพัสดุ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11090
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  sirapasond@g.swu.ac.th
นายนวัต  จารุจินดา
รับผิดชอบ : งานการเงิน
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11092
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  nwat@g.swu.ac.th
นางสาวแสงดาว  เดือนแจ่ม
รับผิดชอบ : งานโสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11093
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  saengdao@g.swu.ac.th
นางสาวกนกวรรณ ดาอ่ำ
รับผิดชอบ : งานธุรการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11089
โทรสาร: (02) 259-1822
นางสาวชริยา อยู่สาโก
รับผิดชอบ : งานธุรการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11089
โทรสาร: (02) 259-1822