สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
สำนักงานสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

นางกรอุษา  ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11084, (02) 260-1013
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมลล์ : kronusa@g.swu.ac.th

นางสาวชนัญชิดา  วัฒนสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11085
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมลล์ : chananchidaw@g.swu.ac.th

นางสาวศิรภัสสร  ดาราวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11090
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมล์ : sirapasond@g.swu.ac.th

นายนวัต  จารุจินดา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11092
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมล์ : nwat@g.swu.ac.th

นางสาวแสงดาว  เดือนแจ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11093
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมล์ : saengdao@g.swu.ac.th

นายกิตติพิชญ์ อ่อนมิ่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11013
โทรสาร : (02) 259-1822

นางสาวกนกวรรณ ดาอ่ำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11089

นางสาวชริยา อยู่สาโก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11089
โทรสาร : (02) 259-1822