สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มีหน้าที่จัดทำกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
ในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ดูแลรักษาและปกป้องผลประโยชน์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งการก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทางการค้า หรือการลงทุน

นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
: ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
: เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
: ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
  ระดับนานาชาติ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11015
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  niyadar@swu.ac.th
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
รับผิดชอบ : 1. งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  2. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
  3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
      ระดับนานาชาติ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11081
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  pirawan@g.swu.ac.th
นางสาวศรัณย์พร แนมไสย
รับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย
  2. งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11095
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  saranporn@g.swu.ac.th