สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11015
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมล์ : niyadar@swu.ac.th

นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11081
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมล์ : pirawan@g.swu.ac.th

นางสาวศรัณย์พร แนมไสย
ตำแหน่ง นิติกร
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11095
โทรสาร : (02) 259-1822
อีเมล์ : saranporn@g.swu.ac.th