สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวทั้งหมด 1 หน้า 1 จากทั้งหมด1

ประกาศรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (ปฏิบัติงานในภารกิจสำนักงานผู้อำนวยการ) จำนวน 1 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,170 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 5. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี 6. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานด้านการบริการและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
1 |