สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 1 จากทั้งหมด36

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดัยนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ"การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน " ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น มหาวิทยาลัย Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research (ICSSR)) ประเทศอินเดีย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรรค์ โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rsucon.rsu.ac.th

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ในการนี้ วช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับนักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน รายละเอียดโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวอชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://irdmcru.ac.th

การเปิดรับสมัคร"ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล สกว. จึงได้จัดสรร"ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560- 31 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next