สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 716 หน้า 1 จากทั้งหมด144

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุระสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565 ดังนี้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit – PMU) วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบนย 3,000 บาท 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-23-24 กรกฎาคม 2565 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท) 4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้)รแกรมซูม (ZOON) และเก็บค่าละทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย”

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบาทกอกคอนเวนชันเซ็นเตรอ์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสานอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบาทกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านทาง www.nrct.go.th 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มายังฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถ Dowload แบบฟอร์ม ผ่านทาง www.nrct.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม เพื่อเชิญชวนนักวิจัยนักวิชาการและบัรฑิตศึกษา เข้าร่วกิจกรรมการอบรมดังกล่าว รายละเอียดกำหนดการอบรมและการลงทะเบียนเข้าร่วมเข้าร่วม QR Code ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Onsite วช. ขอกำจัดจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน ซึ่งต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโรงการสัมมนาวิชาการกฏหมายร่วมสมัย เรื่อง “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับศาลยุติธรรม”

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดโครงการสัมมนาวิชาการกฏหมายร่วมสมัย เรื่อง “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับศาลยุติธรรม” ผ่านโปรแกรม Zoom และระบบ Facebook Live ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยกุล บุณเพิ่ม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในการนี้ สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และระบบ Facebook Live และขอได้โปรดลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาผ่านทาง QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 แระจำเดือน มีนาคม 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้ วช. ขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 แระจำเดือน มีนาคม 2565 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟลืได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrct.go.th
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | Next