สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 125 หน้า 1 จากทั้งหมด25

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 เวที ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละเวที โดยท่านที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานพร้อมใบสมัครภาษาอังกฤษหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง www.inventorday.nrct.go.th ภายในกำหนดตามระยะเวลาในแผนงานที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ "การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ"การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)" ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม @siam Design Hotel Bangkok ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย สวทน.ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางและค่าที่พักตามระเบียบของ สวทน. สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากวิทยาเขตในต่างจังหวัดวิทยาเขตละ 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีชั่วโมงเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80 % ตามที่กำหนดไว้ในกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท่านที่สนใจขอความกรุณาส่งแบบตอบรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้ โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง Abstract

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th Asia Engage Regional Conference (AE)2018" Theme : Rising to The Challenge of SDGs in Asia through university community engagement ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Asiaำngage2018.cmu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 4 " (KDS2018)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอลครั้งที่ 4 "The 4th Knowledge and Digital Society National Conference KDS 2018 ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 Iณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งบทความเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://kds2018.camt.cmu.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next