สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 73 หน้า 1 จากทั้งหมด15

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษาทดลองหรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชพื้นป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ. ศ. 2547

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษาทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ. ศ. 2547 ออกตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ. ศ. 2552 กำหนดให้ ผู้ใดทำการศึกษาทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http:// www.doa.co.th/pvp/ หรือติดต่อกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืชสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร 02 940 7214

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561" โดยจะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.educonference2018.ssru.ac.th

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561" โดยจะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.educonference2018.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 256

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เรื่อง"การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกกองบัญชาการกองทัพบก ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 5 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล" ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในการนี้มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย และท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการในภาคบรรยาย โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และส่งแบบตอบรับไปที่ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next