สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 1 จากทั้งหมด116

แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศอ้างถึง ข้อ 7 (2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัสงขลา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://conference2021.tsu.ac.th หรือ QR Code

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ และขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนุจรี ฮีมหมัด โทรศัพท์ 038517007

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มตเมิได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 09-727-08866 อีเมล์: rdi@rmutsb.ac.th ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ขอให้เสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้ 2 หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย และ 2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบครุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next