สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 249 หน้า 1 จากทั้งหมด50

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ "การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท"

โครงการวิวัฒนืไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ซึ่งมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 2 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ "Research Gateway" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพทืมือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช่งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเรื่องแนวทางการกำกับสื่อเพื่อต่อต้านความรุนแรงและส่งเสริมสื่อเพื่อสันติภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะดำเนินโครงการศึกษาเรื่องแนวทางการกำกับสื่อเพื่อต่อต้านความรุนแรงและส่งเสริมสื่อเพื่อสันติภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next