สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 295 หน้า 1 จากทั้งหมด59

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วงงานในเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัมนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือwww.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดให้มีการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครนั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ สออ.ประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว ทั้งสี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.asaihlth.in.th

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด"การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และประเทศไทย 4.0 :สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม" ระหว่างวัสนที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมื่องเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการสัมมนาดังกล่าวฯ โดยปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com

ขอมอบวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 และปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ฑ๙ธันวาคม 2559 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอมอบวารสารดังกล่าวให้หน่วยงานที่สนใจ เพื่อใช้เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป โดยสามารถดูและศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบเรมเชิงปฏิบัติการ: Big Data R Programming for Data Science

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบเรมเชิงปฏิบัติการ: Big Data R Programming for Data Science ขึ้น สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้สนใจทั่วไป โดยโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรื Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการอบรมจะมีค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Next