สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 189 หน้า 1 จากทั้งหมด38

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยเปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2561 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความและเข้าประชุมได้ที่ http://research.iru.ac.th/lruconference2018/

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 "

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้จัดให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 " ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้สำนักงานการอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ้http://www.wunca.uni.net.th/wunca36 หรือ http://www/uni/net/th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคัทรียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารุลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://thailandpod.org/ 4kp.o;yomuj 12 Tyo;k8, 2560

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้นในวันที่ 20-21 กรกฏาคา 2561 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/Conference ส่งบทความได้ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้จัดให้มีทุนสนับสนุน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ" ขึ้น ในการนี้ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (พคน.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกว. จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดทุนดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Next