สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 676 หน้า 1 จากทั้งหมด136

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้ว นั้น ในการนี้ สวทช. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ทั้งนี้หน่วยงานของท่านสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://nstda.or.th/gd/

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมลำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ในการนี้ วช.ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมมชมนิทรรศการฯ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบตอยรับเข้าร่วมชมงานฯ พร้อมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน” และส่งกลับมายัง วช. ทางโทรสารและอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทสไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ในการนี้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยอห่งประเทศไทย (ปขมท.) ใคร่ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของท่านเข้าร่วมระชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : council.staff123@gmail.com หรือติดต่อ นายนิคม หล้าอินเชื้อ โทร. 087-177-7866 นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต โทร. 094-592-8512 นางกาญจนา มูลอาจ โทร. 091-060-7161 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ โทร. 098-555-6661

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินโครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กรพิเพียงต้านทุจริตด้วยโมเดล STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความโปร่งใส ไร้สินบนภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลการสร้างเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ในสภาบันอุดมศึกษา มีแนวทางการขับเคลื่อน 2 ระดับ คือ การจัดตั้งชมรม STRONG-หรือการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในหน่วยงาน และการตั้งชมรม STRONG ของเครือข่ายนิสิตนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. มีเป้าหมายที่จะขยายผลการสร้างเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครการฯ ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนารวมทั้ง การส่งเสริม และเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี สามารถสนับสนุนความต้องการของประเทศและมีผลกระทบที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น สทน. จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือวิจัยระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ กับ สทน. โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัยผู้สนใจ จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tinttouniversity@gmail.com ภยในวนที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | Next