สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 1 จากทั้งหมด28

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำวารสารชื่อ "วารสารสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Liberal Arts Kasetsart University)" เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic (http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่เว็บไซต์ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal หรือติดต่อสอบถามได่ที่ นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ โทรศัพท์ 034-341-549, 098-269-9225 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎและเครือข่ายทั่วประเทศ ในการนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงขอความอนุเคราะห์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หากท่านสนใจเข้าร่วมประชุม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข0-44-611-221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-468-1656 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม" ในวันศุกณ์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง http://conference.sct.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาศครบรอบ 10 ปี ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น จึงได้กำหนดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทรารวดี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้และขอเจริญพรคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง " พุทธปัญญากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย" ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด ในรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next