สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 10 จากทั้งหมด25

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"Ethical Issues of Health Science and Social Science Research" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะเวลาอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้วิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักประเภทของข้อมูลและ Big Data เข้าใจหลักการและรูปแบบในการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ระยะเวลาอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์งานการจัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศงานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 5

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ ระหว่างประเทศงานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 the 5th International Conference of Business and Industrial Research (ICBR 2018) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http:// icbir.tni.ac.th/2018 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล และคุณหฤทัย คงธนจารุอนันต์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-763 2752, 02-763 2704 ผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาทนักศึกษาอัตราท่านละ 1,500 บาท

เปิดรับสมัครทุน Newton Fund

เปิดรับสมัคร ทุน Newton Fund เปิดรับสมัครทุนวิจัยระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร สำหรับทุกสาขาวิชา ตั้งแต่มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง e-mail : newtonfund@britishcouncil.or.th หรือทางโทรศัพท์ : 02-657-5678 ต่อ 5633 และมือถือ 081-922-8675

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษาทดลองหรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชพื้นป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ. ศ. 2547

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษาทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ. ศ. 2547 ออกตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ. ศ. 2552 กำหนดให้ ผู้ใดทำการศึกษาทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http:// www.doa.co.th/pvp/ หรือติดต่อกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืชสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร 02 940 7214
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next