สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 10 จากทั้งหมด36

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวที 1. งาน "11th Internayional Warsaw Invention Show" (IWIS 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สธารณรัฐโปแลนด์ 2. งาน "Seoul International Invention Fair 2017" (SIIF 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 3. งาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva" ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีรายละเอียดโครงการและแผนงานของแต่ละเวทีดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่้านที่สนใจเข้ร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบและทาง www.inventiontorday.nrct.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้กำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560 (NECTEC Annual Conference & Exhibition 2017) ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม" ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ รีเซฟชั่นฮอล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ace2017 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาัลยราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย โดยเปิดรับผงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://rdi.kru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ระหว่าง Institute National de la Recherche Agronomique (INRA), Narbonne The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life (ADTech-SAB 2018) ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่ ในการนี้ผู้จัดงานจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.adtech2018.info

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาัลยพะเยา มีความประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่ีมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next