สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 104 จากทั้งหมด134

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดจัดหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 4 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M (โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การออกแบบกระบวนการบริหารงานวิจัย เพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีองค์ประกอบด้านการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฎี แนวคิด และเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การออกแบบ จนถึง ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/riii4 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 110 อีเมล์ patchaya@knit.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for all: Surviving in Times of Change"

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521/ว 5587 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference "Higher Education for all: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัตรครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-9211-2 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail:wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum

สำนักวิจัยจะจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงที่จะเป็นคนจน ชนชั้นและบทบาทของจังหวัดในการลดความเหลื่อมล้ำ" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4005 ชั้น 4 อาคารนวมิน-ทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และทีมผู้วิจัย จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ e-mail:nida_forum@hotmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3312 ,0-2727-3300 ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Smart Research and Innovation to thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน "วลัยลักษณ์วิจัย" ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ทากท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทราบ โดยลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th ทั้งนี้มามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail: wuird.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ในประเด็น เรื่อง ผ่าวิกฤตปาเลสไตน์: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Palestine: Past, Present and Future) ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในเอเชีย และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง และผลกระทบที่จะตามมา ในการนี้ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือส่งใบตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th หรือ sarehan1610@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณซารีฮาน โทร 02-218-7412
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next