สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 108 จากทั้งหมด116

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งบทความผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7520-4070

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล" ( The National academic Research Conference 10th " connecting Local Research to International perspective") ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 และอาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งจาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) ว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO) กำหนดจัดฝึกอบรมประเด็นทรัพย์สินทางปํญญาประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร และพิจารณาลำดับผู้สมัคร โดยมีทั้งหมดจำนวน 6 หลักสูตรดังเอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (mental Health in the workplace) ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้กรมสุขภาพจิต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งที่ 8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) Utah state University, University Putra Malaysia และ Wayne state University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on developing Real-Life Learning experiences: Using Innovation and enhances technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ieteh.kmitl.ac.th/drle2018
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next