สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 11 จากทั้งหมด25

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561" โดยจะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.educonference2018.ssru.ac.th

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประจำปี 2561" โดยจะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.educonference2018.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 256

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เรื่อง"การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกกองบัญชาการกองทัพบก ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 5 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล" ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในการนี้มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย และท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการในภาคบรรยาย โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และส่งแบบตอบรับไปที่ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 2018

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ "โครงการ FameLab Thailand ในการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ปีที่ 3 " ในการนี้ บริติช เคานซิ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next