สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 11 จากทั้งหมด102

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation) ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคร์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/ หรือ QR Code

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดสตูล อุทยานธรณีโลกสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และอุทยานธรณีโคราชได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ อุทยานธรณีที่มีความโดดเด่นด้านบรรพชีวินในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล รวมทั้งในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางคณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานทางวิชาการและร่วมรับฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ ICPSD 2020 ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.satun-geopark.com/en/icpsd2020/ หรือสอบถามมายังอีเมล : icpsd2020@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 087-457-0658 นางสาวนฤมล เต่าทอง

ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สำนักวิจัย สถาบันบัฑฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน ไปสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลักเพื่อดำเนินการเผยแพร่กรณีศึกษาที่อาจารย์ของสถาบันจัดทำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาในบริบทของไทยออกสู่สาธารณะระดับนานาชาติ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2020 หรือสามารถสแกน QR Code ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ “Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis” ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลลทั่วไปที่สนใจ ในการนี้ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3300, 02-727-3312

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ “Smart City Conference ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยพลังานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “Smart City Conference ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้าน Smart City เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://forms.gle/Z7erLLBLEdec7jEn6 หรือตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างของเอกสาร ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next