สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 221 หน้า 11 จากทั้งหมด45

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ หมายเลขโทรศัพท์ 085-455-6789

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยและเพื่อให้ตระหนักในการปกป้อง คุ้มครอง และประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยได้รับ ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่าเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียน บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ มีทักษะและฝึกเขียนบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ให้น่าสนใจตรงตาม วัตถุประสงค์และความต้องการของวารสารทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อทำให้เกิดการยกระดับของผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก้ผู้สนใจ

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์

สมาคมพยาบาลทหารบก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร ปี2563 - 2567 และ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเบ็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ให้กับบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นิสิต นักศึกษา ผู้เขียนบทความ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการทำวารสารของหน่วยงานในสถาบันต่างๆ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 ณ ห้องอบรมคอมพิวเอตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกถฏเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม (10400) จึงเรียนมาเพื่อสมัครและตอบรับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมพยาบาลทหารบก 317/6 ถนนราชวิถี ราชเทวี กทม. (10400) Fax 02-354-5223 หรือ โทร 085-366-7899, 081-567-7787, 081-345-5771 หรือ e-mail : psompis@yahoo.com, saisamorn2006@hotmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next