สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 11 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational (LICER) 2017 ประเทศมาเลเซีย

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือแจ้งว่า จะจัดการประชุม Labuan International Conference On Educational (LICER) 2017 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Dorsett Grand Hotel Lanuan F.t. ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมเหมาะสำหรับนักวิชาการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยท่านที่สนใจสามารถละทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/toNawL8NMnuFgXQO2

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International 2017 (CASNIC 2017)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชากการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th National and International 2017 (CASNIC 2017) เรื่อง "The University of Everwher : International Network" .o;yoL6diNmuj 6 96]k8, 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติท และลงทะเบียนส่งผลงาน / เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.cas.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU - AFBE International Conference 2018

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม "Creativity and Innovation for Smart Societies and Susainable Development" ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2018 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa Phuket , Thailan ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้ที่ www.thanksinuni.org และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร 074-317696

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏฎศรีสะเกษ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกาา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ฌบไซต์ http://research.sskru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ท้าทายหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า"

โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "ท้าทายหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า" ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next