สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 11 จากทั้งหมด134

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Holy Angel University (Philippines), Angeles University Foundation (Philippines), STI West Negros University, Galuh University (Indonesia) and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม” (การประชุมแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุลลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 27 พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR code ติดต่อสอบถามอผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช มณีภาค หมายเลขโทรศัพท์ 08-0559-9905 หรือ นางสาวณัฐนันท์ ภู่วัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 097-192-8054

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผ็ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านปละบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร.02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com ; info-absolute@absolutealliances.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.conferencethaiseries.com

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)” ในวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)” รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://ri2c.org/ หรือคิวอาร์โค้ด

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารจิตวิทยา ซึ่งเป็นวารสารทางด้าน จิตวิทยา โดยมีเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจิตวิทยา ครอบคลุมเนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ในสาขาวิชา จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาชุมชน และ พุทธจิตวิทยา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางจิตวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วาระสารปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัดของท่าน เสนอผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารจิตวิทยา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://thaipsychological.com และส่งบทความต้นฉบับได้ที่ e-mail: tpa.thailand@hotmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next