สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 110 จากทั้งหมด134

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science and Technology

ด้วยวารสาร SAU Journal of Science and Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยครอบคลุม วิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ดิจิทัลมีเดีย และในปี 2561 วารสารได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่ม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์วิชาการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562 เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม" ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 1 มีนาคม 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NanoThailand 2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6th Thailand International NanoTechnology Conference 2018) การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "From Frontier Research to International and commerciallization" ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nano-thailand.com/2018/Annual/

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0" (The 13th National and International Sripatum University Conference SPUCon2018 on Research and Innovation for thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิชาการผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถส่งบทความของงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next