สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 12 จากทั้งหมด36

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

เครือข่ายความร่วมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง "สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0" ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการนี้เครือข่ายความร่วมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดส่งข้อเสนอโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสัมคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

ตามหนังสืออ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสัมคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ ส่งเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้ สกอ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเลื่อนกำหนดส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขยายระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการฯ ออกไปอีก 15 วัน รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด"อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV )" ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ ซึ่งได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมและการพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV ) ประจำปี 2560 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ ค่ยนวมินทราชินี กรมทหารราบ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวดดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 02-5792288 และ 02-5790455

ประชาสัมพันธฺเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สของคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว้บไซต์ http://grad.rru.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงธุรกิจในหัวข้อ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.) เดอะเนชั่น และบริษัทเออน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงา่นประชุมสัมมนาวิชากาารเชิงธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง"นวัตกรจอมฉลาด" สู่ประเทศไทย 4.0 " ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศศินทร์ฮอล์ ชั้น 9 อาคารศศปฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เวลา 12.30-17.00 น. ในการนี้ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next