สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 282 หน้า 12 จากทั้งหมด57

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับประเทศ รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่าน บุคลากรในหน่วยงาน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-337, 038-102-344

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Acadmic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อเสนิมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในหมาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการฟังสัมมนาสามารถอ่านระละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utss.ac.th/academicday2019 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ผ่านโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4"

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" ในหัวข้อ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research for Sustainable Development)" เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานีใครขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://rtunc2019.rtu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันครบ 25 ปี ในปี พ.ศ 2562 นี้ คพท.จึงมีความเห็นว่าควรทำการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวบรอมผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษ การประชุุมสัมมนาฯ ครั้งนี้้ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย ในการนี้ วช. ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานของท่านจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่ท่านเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ วช. ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาติด Banner บน Website ของท่าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง http:\ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาัลยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการแลัพันกงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู็ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ปละผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นั้น ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\umdc.tsu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Next