สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 221 หน้า 12 จากทั้งหมด45

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร Mahidol R2R e-Journal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาศเผยแพร่ผลงาน R2R และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำผลงานนั้นมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นได้นั้น ซึ่งวารสาร Mahidol R2R e-Journal เผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยเปิดรับบทความประเภท "บทความวิจัย" และ "บทความทางวิชาการ" ที่มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นประโยชน์ในวงวิชาชีพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร ในการนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำแนวคิด R2R (Rotine to Research) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลงาน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย โดยผลงานนั้นสามารถนำมาเป็นผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ฯลฯ) มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R e-Journal เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ได้ที่ http://www.r2r.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2561 สมาคมฯ ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ แลัเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง "ดุลยภาพกาพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านปละผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาศให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนึกศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงถือได้ว่าการจักงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อส่งบทความวิชาการและ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู็เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/grc/ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร วิมลศิริ โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42423

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) กำหนดจัดกิจกรรม "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย MTJA Research Fund Briefing Session" ขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารตามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการฯ ในนามของจุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจในการพัฒนางานวิจัยใน Research Area ประกอบด้วย Sand Production, CO2, Offshore Facilities, Sub-surface, Decommissioning, HSE, etc. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 561 ระหว่าง 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารตามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโปรดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยสามารถตอบกลับทาง email : Ekjitra@chula.ac.th หรือผ่านการ Scan QR Code
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next