สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 12 จากทั้งหมด116

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏเทพสตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการเขียนบทความได้ที่ http://tinyurl.com/yb70yd9v หรือ QR code หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-411-112 หรืออาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ โทรศัพท์ 086-129-2336 E-mail : edutru.journal.com

ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ออกประกาศการเดรับข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยมุ่งเป้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเ จำนวนเงิน 1,100 ล้านบาท และมีกรอบข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 2. การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก 3. การประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ขอเชิญหน่วยงานของท่านจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) จำนวนไม่เกิน 1 หัวข้อ เพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญเสนอแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: pdfund97_4@erc.or.th) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการมากกว่า 1 ข้อเสนอโครงการ สำนักงาน กกพ. ขอสวงนสิทธิ์พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่าน E-mail: pdfund97_4@erc.or.th เป็นลำดับแรกตามวันและเวลาที่ระบุตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้มอบมหายให้นายสาธิต รุ่งพุทธิกุล เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 02-207-3599 ต่อ 311, 348

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ยกเว้นในหลักสูตรที่ 2 บรรยายโดยวิทยากรผ็ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดและการสมัครอบรมได้มร websit ของสมาคม “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.ro.th”

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation index (ACI) บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/jornal_sct/ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ปะชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years”

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวิฒิระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันขากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม (FullPaper) เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc16/ และสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 055-968-641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next