สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 12 จากทั้งหมด134

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่”

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://kku.world/sdxcq หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รับจำนวน 250 คนเท่านั้น

ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี คณะการทิ่งเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้ชื่อ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร งานประชุมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติ (National Conference) จะเปิดรับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ส่วนในระดับนานาชาติ (International Conference) จะเปิดรับผลงานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (สำหรับบุคคลภายนอกและคณาจารย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่นส่งบทความกิตติมศักดิ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ/บทความวิจัย) เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวได้ทางอีเมล์ caic_conference@dpu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (Virtual Online Conference) ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบและเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป

การเปิดรับโครงการขอรับดารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเอการศึกษาประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของส่งเรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับดารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเอการศึกษาประจำปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0220/4596 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาการเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.oe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook/edtechfund หรือ Scan QR Code ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสัพท์ 0-2280-0344

เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การขอรับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อ และการขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง จึงขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คณะ โดยหน่วยงานของท่านสามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดเสนอขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลาการส่งเอกสาร ในวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next