สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 12 จากทั้งหมด28

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ วช. และสำนักงบประมาณ ได้จัดทำกรอบการวิจัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2562 จึงได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมระดมสมองร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ร่วมกับสำนักงบประมาณ กำหนดจัดการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้ที่ goo.gl/MThAUn

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามตำแหน่งดังเอกสารแนบ และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการรับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานประกันสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัยประจำปี 2561 เรื่อง "แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม" ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR) ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ท่านที่สนใจสามารถร่วมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด โดยจัดส่งมาที่ กองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสาร วิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน-กันยายน และฉบับที่ 3 ตุลาคม-มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai journal citation index: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมจากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้สำนักงาน กสทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 โดยสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://www.tci.thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next