สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 120 จากทั้งหมด134

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd National RMUTR Conference) "การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" หรือ (The Knowledge integration for sustainable society) ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://rmutr.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 441 6059 ต่อ 2420 - 2426

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e- journal) ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยและบริการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลกและผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีหรือ Open access ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาทาง www.socialscienceasia.nrct.go.th

งานประชุมวิชาการระดับชาติ "Mind-Movement Science Into 2020"

คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีกำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "Mind-Movement Science Into 2020 : Office workers ่ wellness" ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร ในการนี้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชุมดังกล่าวโดยสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL ได้ที่ http://www.slc.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ "Interdisciplinary for Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณโรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://utkcretech.rmutk.ac.th/

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018

ด้วยสำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 โดยได้เชิญชวนทีมนักวิจัยจากสถาบันที่ได้ลงนามข้อตกลง Pledge of agreement จากประเทศ/เขตเศรษฐกิจสมาชิก UMAP ที่เป็น Full member อย่างน้อย 2 ประเทศเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมาย UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวนโครงการละไม่เกิน 5000 เหรียญสหรัฐ ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net เพื่อขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยนำส่งไปยังสำนักเลขาธิการ UMAP ในรูปแบบไฟล์เอกสาร pdf ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ้http://umap.org/is/6137/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next