สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 13 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด"การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences )" ระหว่าวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hs.kku.ac.th/ichuso

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7

คณะบริหารธุรกิจ มหาวอิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลง ทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.bmrccmu.net

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://social.crru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็ฯทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้กำหนดให้มีก่ีเปิดงานภาคการประชุม/ปาฐกถา/มอบรางวัล National Research Committee Accreditation System of Thailand (NECAST) ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม World Ballroom และการประชุมขนาดกลางในหัวข้อเรื่อง "เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์ " ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลางโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็ฯทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้า่ร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดอยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

ขอเชิญส่่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโคงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและการการสนับสนุนการวิจัย ภายใต้คงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ทั้งนี้สามารถส่งข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรุ้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next