สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 13 จากทั้งหมด68

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517-488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล”

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกีด ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล” นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุตรหลานผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และสนใจเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย พร้อมกันนี้หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cdd.go.th, www.smartsme.co.th หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ https://youngotop2019.com/ หรือส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop.fabric@gmail.com หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ตุณศรัญญา ก่อกิจสุนทรสาร ที่อยู่ 4/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัญญา ก่อกิจสุนทรสาร โทรศัพท์ 088-452-4373 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณพ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่”

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกีด ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่” นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุตรหลานผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้าอบรม ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย พร้อมกันนี้หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cdd.go.th, www.smartsme.co.th หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ https://youngotop2019.com/ หรือส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวและส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop2019@gmail.com/ หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่คุณ ปริชาญ์ ไทนเจริญ ที่อยู่ 49 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบสงกะปิ กทม. 10240 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปริชาญ์ ไทยเจริญ โทรศัพท์ 093-420-3335 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน ในการนี้ การอบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมปรุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซด์ http://wwwbubconference.buu.ac.th รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญส่งผลงานการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ด้วยปัญหาอุบัติเหตุด้านจราจรถิอเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมีมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการจัด การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14 ขึ้นในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรศการและการประชุมไปเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการด้านวิจัย/โครงการนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผ็สนใจส่งผลงานวิชาการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก กรุณาส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทาง e-mail : kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-544-0206, 086-458-0260
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next