สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 14 จากทั้งหมด116

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป นั้น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชถัฏอุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านและหน่วยงานของท่านได้เผยแพร่รายละเอียดการประชุมวิชาการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพทื 042-211-040 ต่อ 1701, 1178, 042-248-680 โทรสาร 042-248-680 พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2020

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020)

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) ภายใต้หัวข้อ “Maritime Studies & Marine Innovation : Towards a Sustainable Ocean” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น10) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น 10) โรงแรมอวนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/MSMI2020/index และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวรพีพร เบือนขุนทด ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 086-306-3824 และ 034-870-7089 หรืออีเมล์ : msi2020@cmu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมไปถึงหน่วยงานถาครัฐ เอกชน และภาคประชาสัมคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ online Conference ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด 19 ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา ครั้งที่ 10 ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ สามาถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนภึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-46-6666 ต่อ 1048 มือถือ 082-629-1970 อีเมล์ : prconference@up.ac.th

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมถึงทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code พร้อมกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสอบถามที่ โทร 02-241-7191-5 ต่อ 4123, 4151

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)”

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้จัดทำแผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2565-2567 เพื่อเสนองบประมาณ ประเภท Functional-based Research Fund ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ 2565 และกำหนดกรอบประเด็นวิจัยภายใต้แผนงานนี้สนับสนุนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal) โดยคาดหวังนำผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ นั้น ในการนี้ เพื่อให้องค์ความรู้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านหรือบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย/นักวิชาการและผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการสร้างองค์ความรู้ในแผนงานวิจัยประเด็น “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” ด้วยการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 2 หน้า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารและการนำส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ได้ที่ QR Code
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next