สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 14 จากทั้งหมด68

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ็มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการทั้งยังเปิดกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์และรักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผ็ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยจากหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.msuac.th/mrc15 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร/โทรสาร 043-754-416

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/scdru เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจัยต่อไป

การประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019

ตามที่ ASAIHL Conference ได้กำหนดการประชุม ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.feualabang.edu.ph/asaihl หรือสอบถาม สออ.ประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-3728-29

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจัยต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagemen Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคลังสมองของชาติและหน่วยงานอื่นๆ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 6th Engagement Thailand annual Conference ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการขอตำปหน่งทางวิชาการได้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3,000 คน ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagemen Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.engagementthailand.org/ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next