สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 14 จากทั้งหมด28

งานประชุมวิชาการระดับชาติ "Mind-Movement Science Into 2020"

คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีกำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "Mind-Movement Science Into 2020 : Office workers ่ wellness" ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร ในการนี้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชุมดังกล่าวโดยสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL ได้ที่ http://www.slc.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ "Interdisciplinary for Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณโรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://utkcretech.rmutk.ac.th/

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018

ด้วยสำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 โดยได้เชิญชวนทีมนักวิจัยจากสถาบันที่ได้ลงนามข้อตกลง Pledge of agreement จากประเทศ/เขตเศรษฐกิจสมาชิก UMAP ที่เป็น Full member อย่างน้อย 2 ประเทศเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมาย UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวนโครงการละไม่เกิน 5000 เหรียญสหรัฐ ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net เพื่อขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยนำส่งไปยังสำนักเลขาธิการ UMAP ในรูปแบบไฟล์เอกสาร pdf ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ้http://umap.org/is/6137/

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.) 2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) เพื่อเพิ่มโอกาสในโครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ อันจะเป็นการพัฒนานักวิจัยอาชีพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานของท่าน สกว. จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โดยสกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นนี้ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยดังกล่าว ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ ระยะที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้แก่มหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลางได้ยกระดับการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อทำงานวิจัยตอบสนองความท้าทายใหม่ของประเทศ ตลอดจนทำให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับจังหวัดในการวางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปประธรรมรอการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ในการนี้สกวจึงขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการจัดการพื้นที่ (ปีที่ 2) "โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next