สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 14 จากทั้งหมด36

ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีวิชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560

กระทรวงการพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานเวทีวิชาการ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พํมนาสังคมสู่ความยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเช็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศ฿นย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไวต์ www.psued.org

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเครือข่ายพฤฒาวิทยาชุมชน ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการการเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 " ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าวน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.na.mahidol.ac.th/agingconference 2017 โดยกำหนดรับบทความระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -15 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงาน"การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 "

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา " ขึ้นในระหว่าวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ สถาบันวัฒนธรรมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่งานวิจัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย ในการนี้สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/tmsGifjhoLxH60lc2 ภายในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next