สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 14 จากทั้งหมด102

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มรชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า STI West Negros University (Philippines); Galuh University (Indonesia) กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการรับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research Ethics in Social Science: Present and Future” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย, ตระหนักในการปกป้องคุ้มครอง ประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ เข้าใจทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เข้าใจหลักการวิธีการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) และแนวทางมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากลทราบองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการในค้านต่างๆ และทราบความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และนักวิจัย ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารวิทยาการจัดการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) ผู้สใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://fms.vru.ac.th/journal_Management/ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ management@vru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 029-091-5712

ขอนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 17

ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17 (2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE2020)” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในครั้งนี้มีหัวข้อหรือประเด็นหลักของงานประชุมคือ “ระดมสมองสร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง (Ideation to Reality)” ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเห็นว่า การประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jcsse2020.cs.kmutnb.ac.th (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานนาชาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารพระพิฒเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ โดยมีการบรรยายเปิดงานภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกัญชาทางการแพทย์ (The Challenges In the Upshot of Cannabis for Medicine)” เป็นการร้วมสร้างสรรค์งานวิจัย ให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดต่อยอดการทำวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษา และการพาณิชย์ เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดท่าน และผู้สนใจร่วมนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ครอบคลุมทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเรียนการสอน และด้านจีนศึกษา โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ หรือสแกน QR-Code ที่แนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next