สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 73 หน้า 15 จากทั้งหมด15

ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018

คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสมาคม ASEAN Tourism Research Association กำหนดจัดงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพท่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 ตามวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.atrasecretariat.com/call-for-papers

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์และการติดตามการตรวจสอบสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

กรมควบคุมมลพิา ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์และการติดตามการตรวจสอบสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ภายใต้โครงการ Imprementation of the POPs Monitoring Plan inthe Asian Region (GMP2 Asia) ในวันศุกร์ที่ 211 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้างกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประชาสัมพันธ์ขิเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ในการนี้ วช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับนักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน รายละเอียดโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |