สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 15 จากทั้งหมด25

ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกาาภาคใต้ตอนล่าง ได้กำหนดจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 " ภายใต้หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมินทร์ ธนา จ.ตรัง ในการนี้คณะกรรมการการจัดงาน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งแบบตอบรับมายังสถาบันยวิจัย ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมสนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3"

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก (Disruptive Innovation)" ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัย ในการนี้ มหาวิทยาละยราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยเปิดรับสมัครบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://rtunc2018.rtu.ac.th

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินการ"โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology Seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ Web Portal www.tech2biz.net จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจ โดยเว็บไซต์เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ศูนย์การศึกษาวิจัยและทรัพยากรน้ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Water Resources Research and Development Center : ASEMWater) ได้เชิญหน่วยงานไทยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมทรัพยากรน้ำ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า Holy Angel University (Philippines) and Galuh University (Indonesia) กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hcuconf.hcu.ac.th ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next