สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 15 จากทั้งหมด68

ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน การประชุมส่งเสริมเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย (7th Thailand Bike and Walk forum)

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดประชุมส่งเริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and Walk Forum) และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 (2nd World Bicycle Day) ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (สถานที่อยู่ระหว่างประสานรายละเอียด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) นำเสนอผลการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดินและจักรยาน (2) ตัวอย่างการส่งเสริมชุมชน เมือง ให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และ (3) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอจากนักวิจัย ความเป็นไปได้ในทัศนะของผู้บริหารเมือง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เมือง ตามประเด็นหลักของการจัดการประชุม ปี 2562 Think Globally, Bike Walk Locally : ท้องถิ่นหนุนเดิน ส่งเสริมปั่น....สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของโลก อนึ่ง บทคัดย่อที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านจะเจ้าของผลงานจะได้นำเสนอการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ นส.นนทนีย์ วิบูลย์กุล ผู้ประสานงาน โทรศะท์ 02-618-4434 โทรสาร 02-618-4430 e-mail : nontaneetwci@hotmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

คณะท่องเที่ยวและการโรมแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ ในเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของวิทยากรกับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคธุรกิจนพผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นผ็ที่จะส่งบทความนำเสนอผลงานมีค่าลงทะเบียนช่วงที่ 1 ชำระ 700 บาท และช่วงที่ 2 ชำระ 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร 081-873-3130 และ คุณอิงกมล วรจินดา โทร. 090-295-3535 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://thm.meu.ac.th/conferrence

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้นสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิขาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และทั้งนี้ท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและการขริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.ดันทรวิขัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้นสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิขาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และทั้งนี้ท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและการขริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.ดันทรวิขัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความร็ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผ็สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน biology, biotechnology, botany, chemistry, ecology, engineering, environmental science, ichthyology, geology, genetics, mathematics, microbiology, molecular biology, organic chemistry, paleontology, physics, plants and animal science, statistics, axonomy and zoology และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการโดยเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ หรือ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและขอ้เสนอแนะการเขียนบทความรวมถึงสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://rk.msu.ac.th หากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและการขริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.ดันทรวิขัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next