สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 15 จากทั้งหมด28

ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย วช. เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการจัดสรร ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วช. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างของการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึง ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ท่านร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ วช. www.nrct.go.th นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญสถาบันการศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการมาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRFประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 -12 เดือนใ นสาขา Natural Science and engineering โดยผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีนโยบายประเมินข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว (วช.) ประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพโดยมีค่าตอบแทนในการประเมินโครงการละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2563 จะเป็นการประเมินข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ มทร.พระนคร ในการนี้ สวพ.มทร.พระนคร จึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัยสามารถกรอกแบบสมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code ดังปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ ภายในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6643, 6645

ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ. ศ. 2559 และพ. ศ. 2560 และหลักการ 3RS ในการนี้มชจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.labanimal.net
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next