สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 16 จากทั้งหมด25

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งรสบรวมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร์และการสื่อสาร โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ในการนี้กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเข้าร่วมได้จนถึงภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ"การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" ในวันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทางระบบลงทะเบียน www.bpi.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานรับรองมาตรฐานและปะเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ ภายนอกในระดับต่าง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาะการศึกษา สำนักงานจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

ขอเชิยเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบปีที่ 50 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Edocation 2018 (NICE) "Education, Leadership, and Innovation in Learning Society" ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรสแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิยท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา โดยกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าวฯ โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560-10 มีนาคม 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next