สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 16 จากทั้งหมด116

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคสามเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนายชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนายชนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนายชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ประการรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้ารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำนาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.mhesi.go.th เว็บไซด์เดิมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือเวียน

ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการนำเสนอผลงานวิจัยบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความ วิจัยและบทความวิชาการ ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได้ที่ http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php2ml

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัสน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือที่ สทช 2108/ว7510 เรื่อง เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัสน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการและผลิต โทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 3755 หรือ 3751 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbtcjornal@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next