สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 16 จากทั้งหมด36

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในการนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "การบูรรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ต่อการก้าวสูระดับสากล" ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการนี้คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว ฯ โดยสามารถส่งบทคัดย่อ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) สมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC) ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติในหัวข้อ "คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ ในการนี้ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://techcon.siamtechu.net

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

ธนาคารออมสินจัดให้มีดครงการประกวด"ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ในปี 2560 ธนาคารได้จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" สนับสนุนนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเตรียมเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพ ดดยมีเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ...

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทสไทย 4.0 " ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว ฯ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมผ่านทางระบบลงทะเบียน http://rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next