สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 16 จากทั้งหมด68

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารสาระคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบปฏิบัติราชการของบุคลากร และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารสาระคามได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ sarakhamjournal@hotmail.com หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Multidisciplinary for Sustainable Education and Energy” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของตนต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากและมีความหลากหลายด้านงานวิจัย เพื่อร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มต่างๆ โดยแย่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 4.บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว และ 5.สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ http://utkcretech.rmutk.ac.th หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตึวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177 หรือทาง e-mail : rdi@rmutk.ac.th

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครื่อข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’ 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ในการนี้ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม หรือเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ค่าลงทะเบียนคนละ 2,900 บาท และขอความดรุณาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผ็สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-463-2724 และ 080-794-7664 หรือ email : council.staff123@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้ดำเนินโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start Awards ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ สสว.กำลังดำเนินการขออนุญาตสลักนามนายกรัฐมนตรี และตราสัญลักษณ์นายาบรัฐมนตรีบนถ้วยรางวัลการประกวด เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในการนี้ สสว. จึงขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 และประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download ใบสมัคร และคู่มือเกณฑ์ดารตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ www.smesnationalawards.com หรือ Application : SMECONNEXT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร 1. นายอำพล วรธงไชย โทร 083-202-9999, 2.นางสาวอมีนา ชุดไทยสง โทร 02-619-5500 ต่อ 582

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ พร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 20 การจัดการประชุมดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุทต์ใช้ TQM หรือการทำให้ภายในองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มูลนิธิฯ เห็นว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีสักยภาพและมีผลการดำเนินการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ ได้ จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาเบื้อนต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมฯ โทรศะท์ 02-564-7000 ต่อ 71100
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next