สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 16 จากทั้งหมด102

ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฏหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมัครนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ได้ที่เว็บไซต์ http://oec.anamai.moph.go.th/main.php?filename=academic๒๕๖๓ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ในการนี้ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานในเครือข่ายของท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังหล่าว โดยกำหนดส่งบทความ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ส่งมา หรือที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยพะเยา มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research approach. (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์การฝึกอบรมและการวิจัยบนวิถีชุมชนกับการจัดการเรียนการสอน และนำไปต่อยอดเป็นการวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020” ขั้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมงานประชุทวิชาการ ฯ ในการนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัฯฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ที่อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน หรือนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.dpu.ac.th/caiconf2020 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 539, 609 ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next