สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 17 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ"ปัญจวีวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล" ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว ฯ โดสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง"อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต" ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในการนี้สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมใหม่ เพื่อปรับสิทธิพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปดดยให้สิทธฺการเป็นสมาชิกสมาคมฟรี 1 ปี ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประชุมและการลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

ประชาสัมพันธ์โครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง"การทบทวนการเพิ่มประสิธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวเกณฑ์์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ" ขึ้น ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครส่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3"

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3" ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th หรือสมุครผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next