สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 17 จากทั้งหมด25

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) ได้เล็งเห็นตวามสำคัญของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามหาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางหนึ่งคือ การทุ่มงบประมาณให้กับงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป้นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจันพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจผู้คน วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อใช้แก้ไขปัญหา เยียวยา และพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในการนี้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่สามรถตอบโจทย์และแก้ไขปัยหาดังกล่าวได้จริง ฝ่าย 1 จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13: ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.trf.or.th และรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager : RM)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager : RM) รุ่นที่ 15 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager : RM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครฯ ตามเอกสารแนบท้าย

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดดยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงขิประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรุงเทพมหานครให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร"การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครฯ ตามเอกสารแนบท้าย

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราขการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 "วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) และอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไวต์ http://research.srru.ac.th/nacp2018 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next