สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 17 จากทั้งหมด68

ขอเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน April Series 2019 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Education ICT Forum, งาน AI&IOT Summit, และงาน Healthcare Technology Summit

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโยลีสารสนเทศไทย (ATCI) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษญกิจและสังคม (MDES) ได้กำหนดจัดงาน April Series 2019 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Education ICT Forum, งาน AI&IOT Summit, และงาน Healthcare Technology Summit ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ จ้งวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ สอดรับกับทิศทางโลก 3. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนเป็น Smart Digital – Life และ มหาวิทยาลัยยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกแปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และโจทย์หลักของประเทศ รูปแบบการจัดงาน 1. การสัมมนาวิชาการำร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ 2. การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และดิจิทัลเทคโนโลยี 3. กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกลี่ยนวิสัยทัศน์ ลักรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในนามเจ้าภาพร่วมการจัดงาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงานอบรมสัมมนาวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สวก. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากท่านสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งกลับมายัง สวก. ทางโทรสารหมายเลข 02-579-7693 หรือลงทะเบียนทางเวบไซต์ที่ www.arda.or.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ หากท่านมีงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารภนำเสนอในวันและเวลาดังกล่าวได้

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562

กรมประมงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประมงเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการนพเวนอผลงานวิชาการออกเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ที่อยู่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กรมประมงขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2562 เพื่อผู้ที่สนใจภายในหน่วยงานท่านสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเวนอในการประชุมวิชาการฯ โดยจัดส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุม วิชาการประมง ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 โดยสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2562

การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำคองค์ความร็ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนัวตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน (Food Industry Research and Developmrnt Institute; FIRDI) จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุปรงสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคคลจากภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและฟาร์มอัจฉริยะของประเทศ และได้รับเกียรติจาก keynote Speakers และ Invited Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1. Food processing, Food engineering, Food packaging และ Smart farm 2. Food microbiology, Food safety, Food chemistry และ Biotechnology 3. Functional foods และ nutrtition 4. Nutraceuticals และ herb products ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านส่งบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินี้ โดยผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://www.fisf.rmutt.ac.th หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4150 หรือ 02-549-4164 หรือทางอีเมล์ fisf@rmutt.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next