สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 336 หน้า 18 จากทั้งหมด68

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและแผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นจักขอบคุณยิ่ง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรม “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการการทำวิจัยให้มีคุณภาพ แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ การฝึกอบรม ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถระของนักวิจัยอละอาจารย์ให้สามารถทำงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นระบบ (รายละเอียดตามโครงการแนบ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันและพัฒนา โทร.021601343-5 ในวันเวลาราชการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerresearchmet

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมาหวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Stuaies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด ฎการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8” (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era ซ New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเชี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวขอ้ที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซค่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. ความร่วมมือทางเศรษกิจ : การลงทัน, การค้า, การเงินและอีคอมเมิร์ซ 2. ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม: การเป็นเมืองและการลดความยากจน 3. ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม 4. ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและป้องกันประเทศ 5. การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย 6. ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าดินทางเส้นทางกรุงเทพ-ซี่ยเหมิน-กรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ผ฿สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 025612445 ต่อ 325

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จำนวน 1 คน จำนวน 1 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี) อัตราค่าจ้าง วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,200 บาท วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 13,670 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,200 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการทำวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com โทร. 038-358-201 ต่อ 8510 โทร./โทรสาร 038-358-142 (สายตรง) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Next