สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 18 จากทั้งหมด28

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม" โดยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณสุข 2552 และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณห้องประชุมสนั่นศูนย์วิทย์ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองได้ที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/VKXnGY

จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย ปละผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือจดหมายข่าวมชในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th

ขอขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอขยายเวลาลงทะเบียนเปิดรับส่งบทคัดย่อ (Abstract) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่าบูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยบทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Pape)r จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci กลุ่ม 1, 2 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) สมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในการนี้คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความโดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล์ : techcon2018@outlook.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 878 5048
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next