สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 18 จากทั้งหมด25

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 : พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่"

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 : พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่" ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวั่น กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 3,500 บาท/ท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการได้ที่ http://ku.ac.th ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่องค์กร หน่วยงาน รวมไปถึงการสมัครเป็นสมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามาถดาวน์โหลด ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายากำหนดเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยหมดเขตรับบทความภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้ จึงได้ขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018/

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงาน เพื่อเผยแพร่ในวารสาร

ด้วยสารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม ทั้งนี้วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Cition Index-TCI) กลุ่ม 2 ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึง พฤษภาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci.thaijo.org/index.php/jpr2r/index

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST) ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในการนี้ ผู้จัดประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติในช่วงวันเวลา ดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pcc.kmitl.ac.th/iambes2018/index.html
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next