สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 18 จากทั้งหมด102

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (TNIAC 2020) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR 2020)

เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (The 6th TNI Academic Conference 2020 (TNIAC) and 2020 – 6th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโยลีไทย - ญี่ปุ่น โดยผลงานวิจัยที่ทำเสนอภายในงานเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยรสารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยลัติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร. 02-763-2752, 02-763-2704 ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการในวันและเวลาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู้สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จึงเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นึกศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบอนนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 สอบถามรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-504-7598 หรือทาง E-mail:stouconference@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประเด็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมกีฬา” (Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย และวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา การลงศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร และการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจที่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากร ในสังกัดที่สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว มายังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทางเว็บไซต์ www.tnsuconference.com ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อฟังบรรยายโดยที่ไม่ได้นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 10 ให้กับบุคลากร ในสังกัดของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะแลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ถายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563 ได้ที่เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2020/

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca40 หรือ http://www.uni.net.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next