สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 18 จากทั้งหมด36

การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ และต่อมา วช. ได้พัมนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) สำหรับหน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนรายได้ของหน่วยงาน นั้น ในการนี้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้มีหนังสือเชิยบุคลากร วช. ไปเป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ แต่ วช. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์วิทยากรไปบรรยายนอกสถานที่ได้ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS โดยจัดเป็นประจำตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ทางเว็บไซต์ระบบ NRMS ( www.nrms.go.th)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 : วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 : วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวีดพิษณุโลก ในการนี้กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Ahwaz ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าว โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.llld.ir หรือรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "มนุษยศาสตร์และสังคทศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0" ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2560 ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.human.ubru.ac.th/hubru2016/

ขอเชิญร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์การจัดอบรม

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม "การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 12 กรฏาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ ในการนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรฏาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next