สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 19 จากทั้งหมด116

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2020)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, and Industrial Applications (ICoMEIA2020) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง The Institute of Engineering Mathematics (IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทั่วไป มีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน นั้น ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 และฉบับเต็มวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2020

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความวิจารย์และหนังสือ, บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารการวิจัยกาสะลองคำ อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly/2LTJY5m ซึ่งเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (มกราคม - ธันวาคม) หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย ซึ่งมีขอบข่ายครอบครุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการฉบับนี้ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้สนใจสามาถส่งต้นฉบับและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร.02-473-7000 ต่อ 1600 – 1601 e-mail : rdibsrujo@bsru.ac.th หรือผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการรับบทความต่อไป

ขอความอนอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Active Learning R 230 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการออกแบบการทดลอง ตลอดจนการนำสถิติชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาของกระบวนการแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชงปฏิบัติการ โดยมีค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน ทั้งนี้ โปรดกรอกใบสมัคร online ทางเว็ปไซต์ http://forms.gle/48dATSKkYs8N5pxj9

เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020)

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของนักวิจัย/นักประดิษฐในสังกัดหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นั้น ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานดังกล่าวจึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานฯ จากระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วงวันใด ทั้งนี้ วช. จะได้ประสานงานกับผู้จัดงานเป็นระยะๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบในโอกาสต่อไป
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next