สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 19 จากทั้งหมด25

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 2018 GSPA NIDA International Conference )

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ desof0yfการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 2018 GSPA NIDA International Conference ) ภายใต้หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Tranformation ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยมีกำหนดการรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังเอกสารแนบ

ขยายาเวลาเปิดรับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

ตามที่อ้างอิงถึงมหาวิทยาลันราชภัฏเชียงราย ได้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 22- 23 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวฯ ผู้จัดจึงได้ขยายเวลารับบทความออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://pubadm.crru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congres II (SC 2018)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congres II (SC 2018) เพื่อเฉลิมพะเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ โดยสามารถส่งบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ ( Life Science)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ Promoting innovation with investment (Promoting I and I) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ ( Life Science) โดยสามารถส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จึงได้จัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. โดยขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการร่วมลงทะเบียนผ่าน URL ดังเอกสารแนบ ซึ่งจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายสกว. ขอสงวนสิทธิ?สำรองอาหารเฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next