สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 19 จากทั้งหมด36

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาราชได้จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารวิชชา" เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้วารสารวิชชาได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI)) ให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาราช จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถส่งบทความได้ที่ http://journal.nstru.ac.th/th/wichcha/user/login

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2

คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวัันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือ JTERMUTT เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวอชาการทั้งภายในและภายนอก มีกำหนดออกปีบะ 2 ฉบับ ในการนี้ กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/jtermut

ขอเรียนเชิญและแ้จ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานกระชุมวิชาการนานาชาติ

Faculty of Business and Management, UITM (เจ้าภาพหลัก) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เจ้าภาพร่วม) ได้ร่วมมือดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง "Mobile.Engagement.Loyalty.Data (M.E.L.D): CrossCultural Perspective" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โบ๊ตลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://incomar2017.fmclique.net/

ขอเชิญประชุมวิสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 "ท้องถิ่นวิวัฒน์" การขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (The 2nd National & International Conference Nakhon Sawan Rajabhat University "Localization : The Driving Innovation in Thailand 4.0" ICNSRU2017) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครสวรรค์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 โดยสามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.nsru.ac.th/research หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1139, 1134, 1152 โทรสาร 056-882793
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next