สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 136 หน้า 19 จากทั้งหมด28

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการเพื่อชิงเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งบทความผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7520-4070

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล" ( The National academic Research Conference 10th " connecting Local Research to International perspective") ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 และอาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งจาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) ว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO) กำหนดจัดฝึกอบรมประเด็นทรัพย์สินทางปํญญาประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร และพิจารณาลำดับผู้สมัคร โดยมีทั้งหมดจำนวน 6 หลักสูตรดังเอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (mental Health in the workplace) ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้กรมสุขภาพจิต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Next